Αναστολή λειτουργίας του των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται  στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου (απογευματινές ώρες)και Παρασκευή  15 Φεβρουαρίου 2019

Αναστολή λειτουργίας του των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται  στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου (απογευματινές ώρες)και Παρασκευή  15 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ.  36/2019 Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4.27 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ87/7-6-2010 τ.α ?Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης?. Το άρθρο 75 παρ. Ι...
Σελίδα 1 από 11