Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Παρασκευής διαμορφώνεται ως εξής: